بعد از اتمام زمان وضعیت رزرو خود را از طریق دکمه پیگیری رزرو مطلع شوید